Popüler Kültür Nedir ?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kavramlardan biri olan popüler kültür terimi, 1960'larda, Amerika'da ortaya çıktı

Popüler kültürün genel manası, dönemlik meşhur olan davranış biçimleri, müzikal eserler, kitaplar, kıyafetler gibi unsurların o dönem içinde yaygınlaşması ve tüketilmesi hali durumudur.  Yani, üretkenliğin sınırlı kaldığı, kalıcı olamayacak ancak yaşandığı döneme etki edebilecek unsurların bütünüdür. Sosyal hayattaki popüler kültür etmenleri, kitleleri peşinde koşturacak ve herkesi birbirine benzetebilecek kadar güçlü durumdadır. 

Kitle kültürü olarak da bilinen popüler kültürde PR çalışmaları, basın bültenleri ve medya önemli bir rol oynar. Öne çıkarılmak istenen kişi ya da eserlerin reklamları internet ve televizyon üzerinden yapılır.

 

Popüler kültür ne değildir?

Popüler kültür, evrensel kültür değildir. Örneğin Fyodor Dostoyevski, Lev Tolstoy ya da Anton Çehov, dünya genelinde kitapları çok satan yazarların başında geliyor. Fakat bu isimler ''bestseller'' olarak tanımlanmaz. Dünya klasikleri içerisinde yer alan yazarların eserleri niteliklidir ve popüler kültür ilkeleriyle örtüşmez.

Popüler yazarların kaleme aldığı eserler ise evrensel kültürün içinde yer alan kitaplar kadar değildir. Genelde eğlenceli bir içeriğe sahip olup herkesin anlayabileceği sade bir dille yazılırlar.

 

İlgi ilkesi ve değişkenlik, popüler kültürün temel özellikleri arasında yer alır. Sadece birkaç gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından dinlenen şarkının, birkaç hafta sonra unutulması değişkenlik ilkesiyle ilgilidir. Halkın sürekli yeni şeylerle ilgilenmesi ve gündemdekilere yönelmesi ise ilgi ilkesinin bir parçasıdır.

 

2022
1
Yıl

Popüler kültür örnekleri

1- Andy Warhol'un ''bir gün herkes on beş dakikalığına meşhur olacak'' sözü.

2- Güney Koreli şarkıcı PSY'nin Gagnam Style şarkısı.

3- Çoğunluğun bir dönem boyunca sanal bebek beslemesi.

4- Bir zamanlar gündem olan yeşil uzaylı dansı


Televizyon, müzik ve eğlence sektöründeki birçok ünlü isim 'popüler kültür ikonu'' olarak tanımlanır. Madonna, Michael Jackson ve Andy Warhol, bu isimlere örnek olarak gösterilebilir.

 

Tüketim toplumu 

Tarihi süreç içerisinde her toplum, yaşanan gelişmelerden etkilenmiş ve buna paralel olarak, farklı eğilimler içerisine girmiştir. Değişme, nitekim bu süreçte ortaya çıkmış ve milletlerin hayatında her zaman gözlenen bir olgu haline gelmiştir. Tarih sahnesinde, sürekli olarak şartlar değişmekte ve bu doğrultuda ihtiyaçlar ve amaçlar değişmekte; bu değişim karşısında uyum sağlayabilmek açısından tavır ve davranışlar da değişmektedir. Kültür toplumların yaşam biçiminin bir göstergesidir; nitekim bir kültürel değişme de söz konusu olmuştur. Bu süreçte Türkler de farklı kültürlerle ve siyasi ekollerle tanışmış; bu ilişkiler ekseninde dolaylı ya da dolaysız olarak farklı uluslara ait kültürlerden de etkilenmiştir. Bu etkilenme bazen yüzeysel, bazen de derinlemesine olmuştur. Özellikle son yüzyılda ortaya çıkan ve “Batı kültürel modelinin bir izdüşümü” olan modernleşme olgusu kendisini dış dünyaya pazarlarken, onun kuşatıcı etkisi bizim toplumumuzda da kendisini bütün gücüyle hissettirmiştir ve popüler kültürle etkisini güçlendirmiştir. Popüler kültür ve tüketim, asıl gelişimini modernlikle gelen dönüşümlerle kazanmıştır. Tüketim, modernizmin sosyal gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Popüler kültürün gelişimi, tüketim toplumunun ortaya çıkışı ile paralellik gösterir. Yirminci yüzyılın başlangıcı, geçmişten süregelen gelişmelerin (göç, kitle iletişim araçlarının gelişimi, üretimin kitleselleşmesi vb.) hız kazandığı bir dönemdir. Gerek üretimin kitleselleşmesi, gerekse kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi, popüler kültürün gelişimini hızlandırmıştır.

popüler kültür 

VE SİNEMA


◦7. sanat olarak ortaya çıkan sinema günümüzde popüler kültürün etkisinin en çok hissedildiği alanlardan birisi olmuştur.

◦ sinema yeni dönemin yenisi olarak değişen dünyada yerini almıştır.

◦Sinemacıların yaptığı sanat filmi/ popüler film ayrımına kısaca bakacak olursak; popüler filmlerin eleştirel filmler olmaktan öte tür filmleri olduğu görüşüne rastlarız.

◦Bir filmde esasın eğlence, kâr amacı, kısa süreli rahatlama ve verili değeri olduğu şekliyle kabullenme olması o filmin popüler kültür etkisinde bir film olduğunu gösteren etmenler olarak sayılır.

           ve müzik

Popüler kültür olgusu 21.yüzyılın önemli olgularından biridir. Genel anlamda “halkın kültürü” olarak tanımlanan popüler kültür, diğer sanat dalları ile olduğu gibi müzikle de sıkı bir etkileşime girmiştir. Bu etkileşim sonucunda oluşan pop müzik kavramı, 20.yüzyılın ilk çeyreğinde hayatımıza girmiştir. Günümüzde de değişen biçimlerle varlığını sürdüren popüler müzik, müziğin metalaşmasının en önemli göstergelerinden biridir. Popüler müziğin gelişim süreci ve günümüzdeki durumunu sosyolojik biçimde açıklamak bu çalışmanın temel hedefidir.

   VE MODA Popüler kültürün bir yansıması ve aracı olarak düşünülebilecek olan moda olgusu da, bireylerin farklı olma güdülerini harekete geçirerek onları tüketime yönlendirmede bir araç olarak kullanılmaktadır.


 Popüler kültürün ve popüler kültür ürünlerinin tüketilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli mitler kullanılmaktadır. Bu mitler yerine göre bireyselliği yerine göre de toplumsallığı vurgulayabilmektedir.


ve spor 

Toplumsal ve kültürel değişmenin bir göstergesi olarak sporun; popüler kültür içerisinde nasıl konumlandırıldığı çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Sporun, popüler kültürün temel alanlarından biri olduğu düşüncesi, spor eylemi ve tüketimi üzerine yansımaktadır. Bu bağlamda belirli bir katılımcı ölçüsünde gerçekleştirilen uygulama neticesinde, spor ve popüler kültür ilişkisi değerlendirilmiştir.

Boş zaman için yapılan bir pratikten, bir yaşam biçimine; kimlik algısı ve statü göstergesinden, kitle psikolojisine; takım ruhundan, tüketim kalıplarındaki değişime; referans gruplarından, kitle iletişim araçları ile özdeşlik kurmaya uzanan boyutlarıyla spor popüler bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

          ve medya

Popüler kültür ürünleri gündelik yaşamımızda önemli yer tutarken, medya kitleleri yönlendirme noktasında belirleyici olmaktadır. Medya popüler kültür ürünlerinin oluşumuna katkı koyarken, popüler kültür ürünlerinin geniş kitlelere ulaşmasında taşıyıcı bir rol üstlenmektedir. Kitle iletişim araçlarını yoğun bir şekilde kullanan popüler kültür, bireylerin yaşam tarzlarını yakından etkilemekte, dünyayı ve hayatı anlamlandırmanın ipuçlarını sunmaktadır. 
VE TELEVİZYON

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kültürel dönüşümün hız kazanması, kitle iletişim araçları ve popüler kültür arasında karşılıklı beslenmeye dayanan bir ilişkiye zemin hazırlamıştır. Kitle iletişim araçları ve popüler kültür arasındaki ilişkinin arkasında popüler kültür ürünlerinden ekonomik kâr elde etmek isteyen büyük sermaye grupları bulunmaktadır. Temelde ekonomik sebeplere dayanan ilişkiler ağı, toplumsal etkileri açısından kültürel bir boyut kazanmaktadır. Kültürel boyutu, büyük ölçüde en popüler bir iletişim aracı olan televizyon içerikleri ile ilintilidir. Popüler kültürün lokomotifi televizyon, ürettiği ve sunduğu içerikleriyle, popüler kültürün oluşumunda ve sürdürülmesinde önemli bir etkendir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de televizyon, magazin programları, diziler, reklamlar gibi sunduğu içeriklerle popüler kültürü sürdüren, destekleyen, yenileyen özellikleriyle toplumsal yaşamı dönüştürücü bir nitelik taşımaktadır.